கொளஞ்சியப்பர் பிராது – நேரிசை வெண்பா

இளம்பெண் ஒருத்தி திருடினாள் நெஞ்சம்
குளம்குளமாய் நான்வடித்தேன் கண்ணீர் – கொளஞ்சியப்பா!
காணாமல் போனயென் காதலியை நீதந்தால்
நாணாதே எந்தன் தமிழ்.

கேனப் பயலென்றே என்னை நினைத்ததன்

மானம்தான் கெட்ட மனிதரையே – கானகத்தில்

கூத்தாடும் சம்போநான் வச்சுசெய்ய வேண்டும்நீ

ஆத்தாவை வைப்பாய்த் துணைக்கு.

Advertisement

Author: Shanmugam P

I am a blogger and a self-published author. My book "The Truth About Spiritual Enlightenment: Bridging Science, Buddhism and Advaita Vedanta" is a guide to the ultimate freedom, bliss and oneness. The book is based on my own experience. My book "Discovering God: Bridging Christianity, Hinduism and Islam" shows how all three major religions of the world lead to the same truth. I am a past student of Sri Jayendra Saraswathi Swamigal Golden Jubilee Matriculation Higher Secondary School, Sankarnagar, Tirunelveli District.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: